GDPR

Behandling av dina personuppgifter hos MLFDK

MLFDK behöver spara och behandla personuppgifter om dig. Syftet med en sådan behandling är för att kunna registrera dig som medlem inom föreningen, för att kunna fakturera din medlemsavgift, för att kunna genomföra enkätundersökningar, för att kunna skicka ut kallelser till våra träffar och andra samankomster i övrigt.

Vi har fått dina uppgifter från när du registrerade dig som medlem hos oss första gången. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av dina personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är ditt samtycke som medlem. Den rättsliga grunden bygger även på de rättsliga förpliktelser som följer av dina åtaganden som aktiv fotbollsdomare, Föreningens skyldighet att föra bokföring, samt en intresseavvägning där dina personuppgifter är nödvändiga för det aktuella ändamålet. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till
behandlingen, mot beaktande att MLFDK ändå måste bevara dina personuppgifter under en viss tid enligt lag. Dina uppgifter kommer att sparas så länge du är medlem i MLFDK.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas inte med någon, utan föregående anledningar. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför Sverige.

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära  rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på info@mlfdk.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse.  Läs mer om cookies här